กิจกรรม : การจัดทำ Critical Knowledge ของ สผ.


๑.๑ สำนักติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม สผ. ได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการองค์ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขึ้น เพื่อให้ สผ. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการจัดหา จัดเก็บ สร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ ซึ่งจะทำให้ให้การจัดการความรู้ประสบความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้การแลกเปลี่ยนความรู้สามารถทำได้ง่ายและทันสมัย ผ่าน Web Application จากการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ สผ. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่  ๙ มีนาคม ๒๕๖๐  ได้พิจารณาเห็นว่า ในการรวบรวมองค์ความรู้ ของ สผ. ควรเริ่มต้นจากองค์ความรู้ที่จำเป็น (Critical Knowledge)  ที่ทำให้บรรลุเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของ สผ. โดยมีมติให้มีกิจกรรมระดมความคิดเห็นในระดับผู้บริหาร และระดับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อจัดทำองค์ความรู้ที่จำเป็น (Critical Knowledge) ของ สผ.

๑.๒ สตป. ได้จัดการประชุมระดมความคิดเห็นการจัดทำองค์ความรู้ที่จำเป็น (Critical Knowledge) ขึ้น เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ที่จำเป็น  (Critical Knowledge) ของ สผ. เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๖๐๓ สผ. โดยมีผู้บริหาร ผู้แทนสำนัก/กอง/กลุ่ม เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น และได้ลงมติคัดเลือกหัวข้อองค์ความรู้ที่จำเป็นขององค์กรแล้ว ประกอบด้วย

  • การจัดทำแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การขับเคลื่อน และการติดตามแผนฯ ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
  • ระบบการประเมินการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
  • กองทุนสิ่งแวดล้อม
  • การแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติด้านการบริหารจัดการที่ดิน
  • การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ทั้งนี้ ได้กำหนดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการอีกครั้งหนึ่ง เพื่อนำองค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) จากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ ตามหัวข้อเรื่องที่คัดเลือกไว้มาจัดทำเป็นองค์ความรู้ของ สผ. ต่อไป

สตป. จึงได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำองค์ความรู้ที่จำเป็น (Critical Knowledge) สผ.ขึ้น

ผลผลิต

  • ผู้เข้าร่วมประชุมและ KM TEAM สผ. มีความรู้และประสบการณ์ในการจัดทำองค์ความรู้และสามารถนำไปดำเนินการจัดทำองค์ความรู้ในระดับสำนัก/กอง/กลุ่มได้
  • บันทึกข้อมูลองค์ความรู้จำนวน ๕ เรื่อง ที่เป็นรูปธรรม และสามารถนำไปเผยแพร่ในระบบสารสนเทศการจัดการองค์ความรู้ของ สผ. ได้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

วิดีโอกิจกรรม

VTR ภาพบรรยากาศงานประชุม สผ. การนำเสนอองค์ความรู้

 

ภาพกิจกรรม