กิจกรรม : การประกวด ONEP Best Knowledge Sharing


เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ภายใน สผ. จัดทำองค์ความรู้ของตน เพื่อสร้างเป็นฐานข้อมูลองค์ความรู้ของสผ.ต่อไปในอนาคต

กติกาการร่วมกิจกรรม

 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นเจ้าหน้าที่ พนักงานประจำ หรือข้าราชการในสังกัด สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องจัดทำองค์ความรู้ให้อยู่ในรูปแบบที่ทาง สผ.กำหนดเท่านั้น โดยท่านสามารถดาวน์โหลด รูปแบบองค์ความรู้ของสผ. และตัวอย่างการใส่ข้อมูลได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้
 3. รูปแบบองค์ความรู้ของสผ. (ONEP KM Template)
 4. ตัวอย่างการใส่ข้อมูลองค์ความรู้
 5. ระยะเวลาการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 – 31 พฤษภาคม 2560
 6. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องนำเสนอองค์ความรู้ที่จัดทำให้คณะกรรมการในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 โดยแต่ละท่านจะมีเวลาในการนำเสนอ 10 นาที และตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการ 5 นาที
 7. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 ท่านจะมีสิทธิ์จะได้รับรางวัลจากคะแนนสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น
 8. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของรางวัลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าและการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 9. เรื่อง Critical Knowledge ต้องผ่านการเห็นชอบจากผู้บริหารของหน่วยงานผู้เข้าร่วมกิจกรรมก่อนส่งเข้าประกวด

ผลผลิต

ตัวอย่างองค์ความรู้ที่ได้จากการประกวด

 1. การจัดทำคำของบประมาณ
 2. คู่มือการปฏิบัติงาน การดำเนินงานศูนย์ข้อมูล
 3. คู่มือการวิเคราะห์และติดตามโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม

วิดีโอกิจกรรม

VTR ภาพบรรยากาศงานประชุม สผ. การนำเสนอองค์ความรู้

ภาพกิจกรรม