กิจกรรม : การฝึกอบรม เทคนิคการตั้งคำถามเพื่อบันทึกองค์ความรู้


เพื่อจัดทำองค์ความรู้ที่จำเป็น (Critical Knowledge) และใช้เป็นองค์ความรู้หลักขององค์กร สำหรับนำไปเผยแพร่ในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการองค์ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  • การบรรยายภาพเพื่อให้ทราบถึงภาพรวมของการปฏิบัติเพื่อจัดทำองค์ความรู้
  • การเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ

ผลผลิต

ผู้เข้าร่วมประชุมและ KM TEAM สผ. มีความรู้และประสบการณ์ในการจัดทำองค์ความรู้และสามารถนำไปดำเนินการจัดทำองค์ความรู้ในระดับสำนัก/กอง/กลุ่มได้

ภาพกิจกรรม