นับตั้งแต่ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้            เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เพื่อเป็นกรอบให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งนําไปใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงาน  ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลเพื่อความโปร่งใสและมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมรวมทั้ง คำนึงถึงวัตถุประสงค์การใช้งานเป็นสำคัญเพื่อให้เกิดความคุ้มค่า ซึ่งงานจัดซื้อจัดจ้างส่วนใหญ่ของ สผ.   จะเกี่ยวข้องกับงานจ้างที่ปรึกษา กลุ่มนิติการจึงได้จัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางการจ้างที่ปรึกษาสำหรับเป็นคู่มือให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานต่อไป

คู่มือสัญญาจ้างที่ปรึกษาฉบับนี้ ได้อธิบายถึงหลักเกณฑ์และแนวทางการจ้างที่ปรึกษาในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

 • ความหมายและความสำคัญของ TOR
 • การจัดทำร่าง TOR
 • โครงสร้างของ TOR
 • หลักการสำคัญของการจัดซื้อจัดจ้าง
 • ความหมายและลักษณะของการจ้างที่ปรึกษา
 • ประเภทของที่ปรึกษา
 • หลักการของงานจ้างที่ปรึกษา
 • ข้อควรระวังในการจัดจ้างที่ปรึกษา
 • การจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศ
 • ค่าจ้างที่ปรึกษา
 • อำนาจในการสั่งจ้างที่ปรึกษา
 • กระบวนการจัดจ้างที่ปรึกษา
 • รูปแบบของสัญญา
 • การลงนามในสัญญา
 • หน้าที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา
 • การจ่ายเงินล่วงหน้า
 • หลักประกันสัญญาจ้างที่ปรึกษา และหลักประกันผลงานจ้างที่ปรึกษา
 • การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา
 • การงด ลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาตามสัญญา
 • การคิดค่าปรับตามสัญญา
 • การเลิกสัญญา
 • แบบฟอร์มสัญญาจ้างที่ปรึกษา     

      ดาวน์โหลดคู่มือ

  แสดงความคิดเห็น

  กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น