กิจกรรม : ศึกษาดูงานหน่วยงานที่มีการบริหารการจัดการความรู้


เพื่อศึกษาดูงานหน่วยงานที่มีการบริหารการจัดการความรู้ดีเด่นด้านองค์ความรู้ และนำไปปรับใช้ในโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการองค์ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

  •  วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 60 ศึกษาดูงานที่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
  •   วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 60 ศึกษาดูงานที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย

ผลผลิต

ผู้เข้าร่วมประชุมและ KM TEAM สผ. ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการจัดทำองค์ความรู้และสามารถนำไปดำเนินการจัดทำองค์ความรู้ และปรับใช้กับงานที่ทำเป็นประจำได้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ศึกษาดูงานหน่วยงานที่มีการบริหารการจัดการความรู้

วิดีโอกิจกรรมศึกษาดูงานที่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

วิดีโอกิจกรรมศึกษาดูงานที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย

ภาพกิจกรรมศึกษาดูงานที่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ภาพกิจกรรมศึกษาดูงานที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย