องค์ความรู้ตามหน่วยงานล่าสุด


 

การเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์

ชื่อองค์ความรู้  : การเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ วันที่ เดือน พ.ศ. ที่เผยแพร่ : เมษายน พ.ศ. 2557
ชื่อ-นามสกุล :  .................................................................. กลุ่มงาน :  ความมั่นคงทางชีวภาพ กอง : ...
อ่านต่อ

ผลการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 13

ชื่อองค์ความรู้  : ผลการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 13 วันที่ เดือน พ.ศ. ที่เผยแพร่ : มกราคม ๒๕๖๐
ชื่อ-นามสกุล :  นางสาว ไพราณี  สุขสุเมฆ กลุ่มงาน : ...
อ่านต่อ

ผลการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 13

ชื่อองค์ความรู้  : ผลการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 13 วันที่ เดือน พ.ศ. ที่เผยแพร่ : มกราคม ๒๕๖๐
ชื่อ-นามสกุล :  นางสาว ไพราณี  สุขสุเมฆ กลุ่มงาน : ...
อ่านต่อ

แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔

ชื่อองค์ความรู้  : แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔อ วันที่ เดือน พ.ศ. ที่เผยแพร่ : ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐
ชื่อ-นามสกุล : นางภัทรินทร์  ทองสิมา กลุ่มงาน : ...
อ่านต่อ

แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔*

ชื่อองค์ความรู้  : แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔* วันที่ เดือน พ.ศ. ที่เผยแพร่ : ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐
ชื่อ-นามสกุล : นางภัทรินทร์  ทองสิมา กลุ่มงาน : ...
อ่านต่อ

ขั้นตอนการเสนอขอขึ้นทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ำเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับชาติ ระดับนานาชาติ และระหว่างประเทศ (Ramsar Site)

ชื่อองค์ความรู้  : ขั้นตอนการเสนอขอขึ้นทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ำเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับชาติ ระดับนานาชาติ และระหว่างประเทศ (Ramsar Site) วันที่ เดือน พ.ศ. ที่เผยแพร่ : 15 กุมภาพันธ์ 2560
ชื่อ-นามสกุล : ทศพล เพียรธนะกูลชัย ...
อ่านต่อ

องค์ความรู้ : ความปลอดภัยทางชีวภาพ

ชื่อองค์ความรู้  : ความปลอดภัยทางชีวภาพ วันที่ เดือน พ.ศ. ที่เผยแพร่ : ธันวาคม 2558   ชื่อ-นามสกุล : - กลุ่มงาน : ความมั่นคงทางชีวภาพ กอง : กองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ ...
อ่านต่อ

ขั้นตอนการดำเนินคดีปกครอง

ชื่อองค์ความรู้  : ขั้นตอนการดำเนินคดีปกครอง วันที่ เดือน พ.ศ. ที่เผยแพร่ : -   ชื่อ-นามสกุล : นายประมวล  เฉลียว นางสาวสุจิรา  นาแซง กลุ่มงาน : กลุ่มนิติการ กอง : ...
อ่านต่อ

บทเรียนจากการดำเนินคดีหมายเลขดำที่ ส.๑/๒๕๕๖ คดีหมายเลขแดงที่ ส.๑๕/๒๕๕๘

ชื่อองค์ความรู้  : บทเรียนจากการดำเนินคดีหมายเลขดำที่ ส.๑/๒๕๕๖ คดีหมายเลขแดงที่ ส.๑๕/๒๕๕๘ วันที่ เดือน พ.ศ. ที่เผยแพร่ : -   ชื่อ-นามสกุล : นายประมวล เฉลียว นางสาวสุวลักษณ์ จูสวัสดิ์ กลุ่มงาน : ...
อ่านต่อ