องค์ความรู้ตามหมวดหมู่ล่าสุด


 

แนวทางการพิจารณา EIA ด้านนิเวศวิทยาบนบก (ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า) สำหรับ คชก.

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สผ. ได้จัดทำแนวทางการพิจารณา EIA ด้านนิเวศวิทยาบนบก (ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า) สำหรับคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) พื่อให้ คชก. มีกรอบแนวทางในการพิจารณา EIA  ด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และภาคส่วนที่้เกี่ยวข้องสามารถนำไปประยุกต์ใใช้ในการศึกษาและจัดทำ EIA ได้  รายละเอียดดังลิ้งค์นี้ https://eiathailand.onep.go.th/download/%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%a8%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%81/ ...
อ่านต่อ

การจัดทำแนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.)

   ในปีงบประมาณ  2563 สผ. กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการจัดทำแนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีแนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านผลกระทบต่อสุขภาพ  ที่มีทิศทางและกรอบแนวทางการพิจารณารายงานเป็นไปในทางเดียวกัน  รวมทั้งภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ด้วย  ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นให้กับประชาชน หน่วยงาน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น การดำเนินงานจัดทำแนวทางฯ ฉบับนี้เป็นการดำเนินงานร่วมกันของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการประมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ...
อ่านต่อ

แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการพิจารณารายงาน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้จัดทำ แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการพิจารณา EIA เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพิจารณา EIA รวมถึงผู้สนใจสามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนให้สอดคล้องกับขั้นตอนและระยะเวลาที่ระบุใน พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2561)  โดยได้รวบรวมขั้นตอนการปฏัติงานแต่ละขั้นตอน ข้อพึงระวัง ข้อน่ารู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง  รายละเอียดดังลิ้งค์ด้านล่าง https://eiathailand.onep.go.th/download/guidelines-for-staff-operations-in-considering-the-environmental-impact-assessment-report-b-e-2562-2019/   ...
อ่านต่อ

การดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ภายใต้กรอบอาเซียน ปี พ.ศ.2563

การดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ภายใต้กรอบอาเซียน ปี พ.ศ.2563 1. การเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบทางไกล ได้แก่
  • การประชุมคณะทำงานอาเชียนด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 30 (30th AWGNCB) เมื่อวันที่ 21 - 22 ตุลาคม 2563
  • การประชุมคณะกรรมการบริหรศูนย์อาเชียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ...
    อ่านต่อ

การจัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม

ชื่อองค์ความรู้  : การจัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม วันที่ เดือน พ.ศ. ที่เผยแพร่ : 30 กันยายน 2562 ชื่อ-นามสกุล : - กลุ่มงาน : ความมั่นคงทางชีวภาพ กอง : ...
อ่านต่อ

ชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามของประเทศไทย : สัตว์มีกระดูกสันหลัง

ชื่อองค์ความรู้  : ชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามของประเทศไทยวันที่ เดือน พ.ศ. ที่เผยแพร่ : 24 กันยายน 2561ชื่อ-นามสกุล:-กลุ่มงาน:ความมั่นคงทางชีวภาพกอง:จัดการความหลากหลายทางชีวภาพโทรศัพท์:0 2265 6562E-mail:onep.biosafety@gamil.com การดำเนินการจัดทำและปรับปรุงทะเบียนสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์ของชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามของประเทศไทย (Thailand Red Data) จัดเป็นภารกิจที่สำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการกำหนดมาตรการจัดการคุ้มครอง ฟื้นฟู และติดตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตและถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติที่อยู่บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ...
อ่านต่อ

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม

คู่มือ การปฏิบัติงาน  : การประเมินผลสัมฤทธิ์ ของโครงการ ที่ได้รับการสนับสนุน งบประมาณ จากกองทุนสิ่งแวดล้อม “กองทุนสิ่งแวดล้อม” จัดตั้งขึ้น ในกระทรวงการคลัง ตามพระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ เพื่อเป็นกลไกทางการเงิน ที่สร้างแรงจูงใจ ให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ...
อ่านต่อ

การวิเคราะห์แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

ชื่อองค์ความรู้  : การวิเคราะห์แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด วันที่ เดือน พ.ศ. ที่เผยแพร่ : 
ชื่อ-นามสกุล : - กลุ่มงาน : วิเคราะห์และประสานแผนปฏิบัติการ กอง : สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โทรศัพท์ : ...
อ่านต่อ