องค์ความรู้ตามหมวดหมู่ล่าสุด


 

คู่มือการใช้งานผู้ใช้งานทั่วไป

กาดกหฟกาหดก่หฟาสด่หกาฟส่ดาหกส่ด า่ดาส าก กห่สาด่หกฟาส ด่กห ฟ่กาหดส ่หฟสาด กก่หาด ฟหกาส หกดหฟาด ...
อ่านต่อ

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม

คู่มือ การปฏิบัติงาน  : การประเมินผลสัมฤทธิ์ ของโครงการ ที่ได้รับการสนับสนุน งบประมาณ จากกองทุนสิ่งแวดล้อม “กองทุนสิ่งแวดล้อม” จัดตั้งขึ้น ในกระทรวงการคลัง ตามพระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ เพื่อเป็นกลไกทางการเงิน ที่สร้างแรงจูงใจ ให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ...
อ่านต่อ

การวิเคราะห์แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

ชื่อองค์ความรู้  : การวิเคราะห์แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด วันที่ เดือน พ.ศ. ที่เผยแพร่ : 
ชื่อ-นามสกุล : - กลุ่มงาน : วิเคราะห์และประสานแผนปฏิบัติการ กอง : สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โทรศัพท์ : ...
อ่านต่อ

การวิเคราะห์โครงการลงทุน

ชื่อองค์ความรู้  : การวิเคราะห์โครงการลงทุน วันที่ เดือน พ.ศ. ที่เผยแพร่ : 
ชื่อ-นามสกุล : - กลุ่มงาน : วิเคราะห์และประสานแผนปฏิบัติการ กอง : สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โทรศัพท์ : ...
อ่านต่อ

การบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

ชื่อองค์ความรู้  : การบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ วันที่ เดือน พ.ศ. ที่เผยแพร่ : ๒๘ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ชื่อ-นามสกุล : นางปริย ริมวานิช กลุ่มงาน : ...
อ่านต่อ

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔

ชื่อองค์ความรู้  : แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ วันที่ เดือน พ.ศ. ที่เผยแพร่ : ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ชื่อ-นามสกุล : - กลุ่มงาน : นโยบายและแผน ...
อ่านต่อ

คู่มือการจัดทำแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔

ชื่อองค์ความรู้  : คู่มือการจัดทำแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔ วันที่ เดือน พ.ศ. ที่เผยแพร่ : ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ชื่อ-นามสกุล : - กลุ่มงาน : นโยบายและแผน ...
อ่านต่อ

การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีของส่วนราชการ

ชื่อองค์ความรู้  : การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีของส่วนราชการ วันที่ เดือน พ.ศ. ที่เผยแพร่ : วันที่ 16 มกราคม 2560
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพนารัตน์  ตระบูรณ์ กลุ่มงาน : แผนงานและงบประมาณ กอง ...
อ่านต่อ

คณะอนุกรรมการสามัญประจํากรม (อ.ก.พ. กรม)

ชื่อองค์ความรู้  : คณะอนุกรรมการสามัญประจํากรม (อ.ก.พ. กรม) วันที่ เดือน พ.ศ. ที่เผยแพร่ : 
ชื่อ-นามสกุล : นางพัศชนันท์ ยศธแสนย์ กลุ่มงาน : บริหารทรัพยากรบุคคล กอง : ...
อ่านต่อ
Loading...