องค์ความรู้สำคัญล่าสุด


 

คู่มือการออกหนังสือรับรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนทุนจากกองทุน Green Climate Fund

คู่มือการออกหนังสือรับรองโครงการ ที่ขอรับการสนับสนุนทุนจากกองทุน Green Climate Fund   ...
อ่านต่อ

คู่มือการพิจารณาให้ความเห็นเบื้องต้นต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

คู่มือการพิจารณา ให้ความเห็นเบื้องต้น ต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
.บทนำ  _________ปัจจุบันประเทศไทย อยู่ในช่วงของการพัฒนา แต่อย่างไรก็ตามต้องคำนึงถึง ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งคุณภาพชีวิตของประชาชน ...
อ่านต่อ

คู่มือ การจัดทำนโยบายและแผน-การขับเคลื่อน-การติดตาม

คู่มือ การจัดทำนโยบายและแผน การขับเคลื่อน การติดตาม  บทนำ  ________ในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยได้มุ่งพัฒนา เศรษฐกิจโดยอาศัยฐานทรัพยากรธรรมชาติ เป็นปัจจัยพื้นฐานในการผลิต เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ การแข่งขันให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ ...
อ่านต่อ

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนสิ่งแวดล้อม

คู่มือการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนสิ่งแวดล้อม .........กองทุนสิ่งแวดล้อม จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ เพื่อสนับสนุน องค์กรหรือหน่วยงานทั้งในรูปเงินกู้ และเงินอุดหนุน ในระยะที่ผ่านมา กองทุนสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการจัดสรรเงินกองทุนมาอย่างต่อเนื่อง ...
อ่านต่อ

คู่มือการปฏิบัติงานการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติด้านการบริหารจัดการที่ดิน

ข้อควรพึงระวัง
  1. การแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติจะต้องคำนึง กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
  2. การทำงานคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม สร้างความเป็นธรรม ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
  3. ...
    อ่านต่อ