๖. เสนอร่างประเด็นยุทธศาสตร์
๕. สัมมนารับฟังความคิดเห็น
๔. ยกร่างประเด็นยุทธศาสตร์
๓. จัดประชุมระดมความเห็น
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการศึกษาทางวิชาการ

๖. เสนอร่างประเด็นยุทธศาสตร์

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ขั้นตอนการปฏิบัติ ๖. เสนอร่างประเด็นยุทธศาสตร์

เหตุผลในการปฏิบัติ

เพื่อเสนอร่างประเด็นยุทธศาสตร์ต่อ

– คณะอนุกรรมการแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

– คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.)

– คณะรัฐมนตรี (ครม.)ให้ได้รับความเห็นชอบ และนำไปเผยแพร่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ

เทคนิคในการปฏิบัติ

 • เสนอคณะอนุกรรมการฯ
  • จัดเตรียมวาระ
  • การชี้แจง ตอบข้อสงสัย
 • เสนอ กก.วล.
  • ระเบียบขั้นตอนการเสนอวาระเข้า กก.วล.
 • เสนอ ครม.
  • ระเบียบขั้นตอนการเสนอวาระเข้า ครม.

อุปกรณ์ เครื่องมือ องค์ความรู้

 • เอกสาร ร่างประเด็นยุทธศาสตร์
 • คอมพิวเตอร์
 • สื่อการนำเสนอ

ระยะเวลา

วิธีการติดตามผล

 • มติคณะอนุกรรมการฯ
 • มติ กก.วล.
 • มติ ครม.
 • แผนยุทธศาสตร์ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

๕. สัมมนารับฟังความคิดเห็น

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ขั้นตอนการปฏิบัติ ๕. สัมมนารับฟังความคิดเห็น

เหตุผลในการปฏิบัติ

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นร่างประเด็นยุทธศาสตร์

เทคนิคในการปฏิบัติ

 • การนำเสนอผลงาน (ร่างประเด็นยุทธศาสตร์)
 • อำนวยความสะดวกในการจัดสัมมนา
 • การมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมประชุม

อุปกรณ์ เครื่องมือ องค์ความรู้

 • คอมพิวเตอร์ สื่อการนำเสนอ
 • สถานที่จัดประชุม อาหาร ผู้ดำเนินรายการ
 • กระดาษ ปากกา
 • การบันทึกเสียง/ภาพ

ระยะเวลา

วิธีการติดตามผล

ข้อคิดเห็นที่ได้จากการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมสัมมนา โดยสรุปข้อคิดเห็นและนำมาปรับปรุง แก้ไข ร่างประเด็นยุทธศาสตร์

๔. ยกร่างประเด็นยุทธศาสตร์

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ขั้นตอนการปฏิบัติ ๔. ยกร่างประเด็นยุทธศาสตร์

เหตุผลในการปฏิบัติ

เพื่อนำข้อมูลที่รวบรวมและวิเคราะห์ได้ทุกขั้นตอนที่ ๑-๓ มากำหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแนวทางการแก้ไขปัญหา

เทคนิคในการปฏิบัติ

 • TOWS matrix
 • PESTLE Analysis

อุปกรณ์ เครื่องมือ องค์ความรู้

 • คอมพิวเตอร์
 • เอกสารรายงานการประชุมจากการประชุมระดมความเห็น
 • เอกสารผลการวิเคราะห์ SWOT

ระยะเวลา

วิธีการติดตามผล

มีร่างประเด็นยุทธศาสตร์

๓. จัดประชุมระดมความเห็น

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ขั้นตอนการปฏิบัติ ๓. จัดประชุมระดมความเห็น

เหตุผลในการปฏิบัติ

เพื่อให้ได้ข้อมูล ข้อเท็จจริง และความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เทคนิคในการปฏิบัติ

 • ประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop)
 • ประชุมเชิงลึก (Focus group)
 • วิเคราะห์ SWOT

อุปกรณ์ เครื่องมือ องค์ความรู้

 • คอมพิวเตอร์ สื่อการนำเสนอ
 • สถานที่จัดประชุม
 • กระดาษ ปากกา
 • การบันทึกเสียง/ภาพ

ระยะเวลา

วิธีการติดตามผล

รายงานการประชุมที่ได้รับการรับรองจากผู้เข้าร่วมประชุม

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการศึกษาทางวิชาการ

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ขั้นตอนการปฏิบัติ ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการศึกษาทางวิชาการ

เหตุผลในการปฏิบัติ

เพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบประเด็นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ให้ความเห็น และกำกับงานศึกษาทางวิชาการ

เทคนิคในการปฏิบัติ

 • มีการดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ตามระเบียบราชการ
 • อำนวยการประชุมคณะกรรมการฯ และปฏิบัติตามระเบียบการจัดประชุมฯ

อุปกรณ์ เครื่องมือ องค์ความรู้

 • ระเบียบราชการ เช่น ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • บทบาทหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการฯ

ระยะเวลา

วิธีการติดตามผล

มีคำสั่งคณะกรรมการกำกับการศึกษาทางวิชาการ