คู่มือการออกหนังสือรับรองโครงการ

ที่ขอรับการสนับสนุนทุนจากกองทุน Green Climate Fund


 

ส่งหนังสือรับรองให้แก่ GCF (ส่งไฟล์หนังสือให้เจ้าของ โครงการ ,Submission NOL)
ออกหนังสือรับรอง โครงการที่ขอรับการ สนับสนุนจากกองทุน GCF (NOL) No. Objection Letter *ปลัดลงนาม
การพิจารณาโครงการฯ โดยคณะกรรมการฯ ๓ ชุด (คณะทำงาน,คณะอนุกรรมการ,คณะกรรมการชาติ)
พิจารณาข้อเสนอ โครงการ (Funding Proposal)
จัดทำ Thailand Country Program กรอบ พิจารณาแบบขอรับการ สนับสนุนการดำเนินงาน ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศของประเทศไทย

ส่งหนังสือรับรองให้แก่ GCF (ส่งไฟล์หนังสือให้เจ้าของ โครงการ ,Submission NOL)

เหตุผลในการปฏิบัติ

 • เพื่อแสดงเจตจำนงในการสนับสนุนโครงการฯ

เทคนิคในการปฏิบัติ

 • ส่งไปรษณีย์ด่วนพิเศษระหว่างประเทศ EMS
 • การใช้ E-mail
 • ต้องส่งทันที ไม่เกิน ๗ วัน

อุปกรณ์ เครื่องมือ องค์ความรู้

 • หนังสือราชการ
 • ระเบียบสารบรรณ
 • เกี่ยวกับเรื่อง

*พร้อมได้แนบหนังสือตัวอย่างมาพร้อมนี้

วิธีการติดตามผลภายหลัง

 • Tracking Number เช็คสถานะจดหมายที่ สนง.เกาหลีใต้ ภายใน ๑ วัน
 • รายงานต่อผู้บังคับบัญชา

ออกหนังสือรับรอง โครงการที่ขอรับการ สนับสนุนจากกองทุน GCF (NOL) No. Objection Letter *ปลัดลงนาม

เหตุผลในการปฏิบัติ

 • เพื่อแสดงว่ารัฐบาลไทยไม่มีข้อขัดข้องใดต่อข้อเสนอโครงการเพราะข้อเสนอโครงการดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายที่ประเทศไทยให้ความสำคัญ อีกทั้ง ไม่ขัดต่อกฎหมายข้อบังคับของประเทศด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของสังคม

เทคนิคในการปฏิบัติ

 • เทคนิคการจัดทำหนังสือราชการ

อุปกรณ์ เครื่องมือ องค์ความรู้

 • หนังสือราชการ
 • ระเบียบสารบรรณ
 • เกี่ยวกับเรื่อง

*พร้อมได้แนบหนังสือตัวอย่างมาพร้อมนี้

วิธีการติดตามผลภายหลัง

 • ทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับแบบฟอร์มหรือความรู้หนังสือราชการ

การพิจารณาโครงการฯ โดยคณะกรรมการฯ ๓ ชุด (คณะทำงาน,คณะอนุกรรมการ,คณะกรรมการชาติ)

เหตุผลในการปฏิบัติ

 • เป็นข้อปฏิบัติตามกฎหมาย

เทคนิคในการปฏิบัติ

 • การจัดประชุม
 • ความชัดเจนของข้อมูล ครบถ้วน ถูกต้อง
 • จัดทำบทวิเคราะห์ที่ชัดเจน

อุปกรณ์ เครื่องมือ องค์ความรู้

 • เอกสารประกอบการประชุม

วิธีการติดตามผลภายหลัง

พิจารณาข้อเสนอ โครงการ (Funding Proposal)

เหตุผลในการปฏิบัติ

 • เพื่อประมวลและสรุปรายละเอียดโครงการฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการฯ ให้พิจารณาต่อไป

*สผ. เป็นฝ่ายเลขานุการ

เทคนิคในการปฏิบัติ

 • Check List ตาม Thailand Country Program

อุปกรณ์ เครื่องมือ องค์ความรู้

 • Thailand Country Program

วิธีการติดตามผลภายหลัง

 • ทำรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรว่าได้ดำเนินการแล้วในขั้นตอนนี้

จัดทำ Thailand Country Program กรอบ พิจารณาแบบขอรับการ สนับสนุนการดำเนินงาน ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศของประเทศไทย

เหตุผลในการปฏิบัติ

 • เพื่อเป็นกรอบในการพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุน GCF

เทคนิคในการปฏิบัติ

 • ศึกษาและวิเคราะห์นโยบายและแผนที่เกี่ยวข้องมาจัดทำเป็นกรอบและแนวทางในการพิจารณา

อุปกรณ์ เครื่องมือ องค์ความรู้

 • ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
 • แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ๑๒
 • แผนแม่บทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • แผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

วิธีการติดตามผลภายหลัง