ONEP KM Team
โครงการติดตามแหล่งมรดกโลกที่ขึ้นทะเบียน พื้นที่นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทยเป็นแผนงานที่บูรณาการนโยบายและแผนการดำเนินงาน....
Read more.
ONEP KM Team
การจัดทำร่างกฎกระทรวงกำหนดให้พื้นที่ตำบลพระธาตุผาแดง
สำนักติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อมได้ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลสารสนเทศที่นับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการบริหารหน่วยงานในปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องดูแลรักษา
Read more.
ONEP KM Team
การถอดองค์ความรู้/บทเรียน และผลสำเร็จ
ชื่อองค์ความรู้ : การถอดองค์ความรู้ / บทเรียน และผลสำเร็จ ของโครงการ ที่ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุน จากกองทุนสิ่งแวดล้อม ด้านการส่งเสริมและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
Read more.
ONEP KM Team
คู่มือการขอรับการสนับสนุนเงินกู้จากกองทุนสิ่งแวดล้อม สำหรับภาคเอกชน
ชื่อองค์ความรู้ : คู่มือการขอรับการสนับสนุนเงินกู้ จากกองทุนสิ่งแวดล้อม สำหรับภาคเอกชน โดยนางสาวนุตรีย์ กลิ่นสอน
Read more.
ONEP KM Team
คู่มือปฏิบัติงานแก้ไขระบบสารสนเทศ
สำนักติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อมได้ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลสารสนเทศที่นับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการบริหารหน่วยงานในปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องดูแลรักษา
Read more.