การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนของประเทศไทย

การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนของประเทศไทย

การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ หรือ SEA เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจเชิงระบบในการจัดทำนโยบาย แผน และแผนงาน (Policy, Plan, and Program) ...
ขั้นตอนการดำเนินงานในการพิจารณาทบทวนประเภทและขนาดของโครงการที่ต้องจัดทำรายงาน EIA : กรณีโครงการลำดับที่ ๓ ระบบขนส่งปิโตรเลียมและน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อ

ขั้นตอนการดำเนินงานในการพิจารณาทบทวนประเภทและขนาดของโครงการที่ต้องจัดทำรายงาน EIA : กรณีโครงการลำดับที่ ๓ ระบบขนส่งปิโตรเลียมและน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อ

ปัจจุบันมีจำนวนประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการที่ต้องจัดทำรายงาน EIA จำนวน ๓๕ ประเภท และเพื่อให้การกำหนดประเภทและขนาดมีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป สผ. จึงได้พิจารณาทบทวนประเภทและขนาด ซึ่งมีขั้นตอนหลัก ๖ ขั้นตอน ดังนี้..