ความรู้ด้านการอนุรักษ์ พัฒนา และบริหารจัดการเมืองเก่า

ความรู้ด้านการอนุรักษ์ พัฒนา และบริหารจัดการเมืองเก่า

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ สำนักงานฯ ดำเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า...
การขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้ปรับปรุงคู่มือการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม..
ขั้นตอนการดำเนินงานในการพิจารณาทบทวนประเภทและขนาดของโครงการที่ต้องจัดทำรายงาน EIA : กรณีโครงการลำดับที่ ๓ ระบบขนส่งปิโตรเลียมและน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อ

ขั้นตอนการดำเนินงานในการพิจารณาทบทวนประเภทและขนาดของโครงการที่ต้องจัดทำรายงาน EIA : กรณีโครงการลำดับที่ ๓ ระบบขนส่งปิโตรเลียมและน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อ

ปัจจุบันมีจำนวนประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการที่ต้องจัดทำรายงาน EIA จำนวน ๓๕ ประเภท และเพื่อให้การกำหนดประเภทและขนาดมีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป สผ. จึงได้พิจารณาทบทวนประเภทและขนาด ซึ่งมีขั้นตอนหลัก ๖ ขั้นตอน ดังนี้..
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม และแหล่งศิลปกรรมสำคัญ

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม และแหล่งศิลปกรรมสำคัญ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณากำหนดนโยบายการอนุญาตก่อสร้างในบริเวณที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี และวัฒนธรรม รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ
“ท่าอุเทน” ย่านชุมชนเก่าริมโขงฝันที่มีจริง

“ท่าอุเทน” ย่านชุมชนเก่าริมโขงฝันที่มีจริง

การถ่ายทอดจากประสบการณ์การทำงานร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น และชุมชน ..
การบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

การบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทยเป็นแผนงานที่บูรณาการนโยบายและแผนการดำเนินงาน....
คณะอนุกรรมการสามัญประจํากรม (อ.ก.พ. กรม)

คณะอนุกรรมการสามัญประจํากรม (อ.ก.พ. กรม)

แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทยเป็นแผนงานที่บูรณาการนโยบายและแผนการดำเนินงาน....
การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

ข้อมูลที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศไทยนั้น นอกจากจะอยู่ในรูปของสารสนเทศ (Information) โดยทั่วไปแล้ว ข้อมูลหลายส่วนยังอยู่ในรูปของข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) หรือข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์...
การเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์

การเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์

ในหลายประเทศทั่วโลกให้ความสำคัญกับทรัพยากรชีวภาพและตระหนักถึงภาวะที่ทรัยากรชีวภาพกำลังถูกคุกคาม จนบางชนิดอยู่ในสถานภาพที่สูญพันธุ์ไปแล้ว จนเกิดเป็นข้อตกลงร่วมกันภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ โดยวัตถุประสงค์หนึ่งมุ่งเน้นเพื่อการแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม.....
องค์ความรู้ : ความปลอดภัยทางชีวภาพ

องค์ความรู้ : ความปลอดภัยทางชีวภาพ

ความปลอดภัยทางชีวภาพ เป็นเรื่องที่กล่าวถึงการป้องกันที่เพียงพอในการเคลื่อนย้าย ดูแล และใช้ประโยชน์สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม (Genetically Modified...