การกำหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเก่าแม่ฮ่องสอน

การกำหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเก่าแม่ฮ่องสอน

สาระสำคัญในการศึกษาและกำหนด (ร่าง)ขอบเขตพื้นที่เมืองเก่าแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วยการศึกษาข้อมูล ดังนี้...
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม

การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ หรือ SEA เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจเชิงระบบในการจัดทำนโยบาย แผน และแผนงาน ...
การขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้ปรับปรุงคู่มือการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม..
กระบวนการจัดทำแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมเพื่อลดผลกระทบด้านภูมิทัศน์

กระบวนการจัดทำแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมเพื่อลดผลกระทบด้านภูมิทัศน์

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณากำหนดนโยบายการอนุญาตก่อสร้างในบริเวณที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี และวัฒนธรรม รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ
การวิเคราะห์แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

การวิเคราะห์แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทยเป็นแผนงานที่บูรณาการนโยบายและแผนการดำเนินงาน....
การวิเคราะห์โครงการลงทุน

การวิเคราะห์โครงการลงทุน

แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทยเป็นแผนงานที่บูรณาการนโยบายและแผนการดำเนินงาน....
การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีของส่วนราชการ

การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีของส่วนราชการ

แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทยเป็นแผนงานที่บูรณาการนโยบายและแผนการดำเนินงาน....
แนวทางการปฎิบัติสำหรับเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศ

แนวทางการปฎิบัติสำหรับเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศ

เพื่อนำไปใช้ในการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องแนวทางการปฎิบัติสำหรับเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศ..
ขั้นตอนการเสนอขอขึ้นทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ำเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับชาติ ระดับนานาชาติ และระหว่างประเทศ (Ramsar Site)

ขั้นตอนการเสนอขอขึ้นทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ำเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับชาติ ระดับนานาชาติ และระหว่างประเทศ (Ramsar Site)

1. หน่วยงาน/องค์กร เจ้าของเรื่องพิจารณาทบทวน ปรับปรุง แก้ไข พร้อมดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในพื้นที่...
แนวทางการวิเคราะห์เพื่อการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

แนวทางการวิเคราะห์เพื่อการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

ข้อมูลที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศไทยนั้น นอกจากจะอยู่ในรูปของสารสนเทศ (Information) โดยทั่วไปแล้ว ข้อมูลหลายส่วนยังอยู่ในรูปของข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) หรือข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์...