การปฏิบัติงานตรวจสอบด้านพัสดุตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

การปฏิบัติงานตรวจสอบด้านพัสดุตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

สำนักติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อมได้ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลสารสนเทศที่นับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการบริหารหน่วยงานในปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องดูแลรักษา
การบริหารโครงการ

การบริหารโครงการ

สำนักติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อมได้ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลสารสนเทศที่นับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการบริหารหน่วยงานในปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องดูแลรักษา
“ภาษีไปไหน”ระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ

“ภาษีไปไหน”ระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ

สำนักติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อมได้ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลสารสนเทศที่นับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการบริหารหน่วยงานในปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องดูแลรักษา
การตรวจสอบงบทดลองในระบบ GFMIS

การตรวจสอบงบทดลองในระบบ GFMIS

สำนักติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อมได้ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลสารสนเทศที่นับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการบริหารหน่วยงานในปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องดูแลรักษา
แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน

แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำนักติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อมได้ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลสารสนเทศที่นับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการบริหารหน่วยงานในปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องดูแลรักษา