การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม

การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ หรือ SEA เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจเชิงระบบในการจัดทำนโยบาย แผน และแผนงาน ...
คู่มือการวิเคราะห์และติดตามโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม

คู่มือการวิเคราะห์และติดตามโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม

การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ หรือ SEA เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจเชิงระบบในการจัดทำนโยบาย แผน และแผนงาน (Policy, Plan, and Program) ...
คู่มือการขอรับการสนับสนุนเงินกู้จากกองทุนสิ่งแวดล้อม สำหรับภาคเอกชน

คู่มือการขอรับการสนับสนุนเงินกู้จากกองทุนสิ่งแวดล้อม สำหรับภาคเอกชน

ชื่อองค์ความรู้ : คู่มือการขอรับการสนับสนุนเงินกู้ จากกองทุนสิ่งแวดล้อม สำหรับภาคเอกชน โดยนางสาวนุตรีย์ กลิ่นสอน