การนับและการเขียนแบบวันลาป่วย ลากิจ และลาพักผ่อน

การนับและการเขียนแบบวันลาป่วย ลากิจ และลาพักผ่อน

การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ หรือ SEA เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจเชิงระบบในการจัดทำนโยบาย แผน และแผนงาน (Policy, Plan, and Program) ...
การแปลเอกสารวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม

การแปลเอกสารวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม

การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ หรือ SEA เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจเชิงระบบในการจัดทำนโยบาย แผน และแผนงาน (Policy, Plan, and Program) ...
ผลการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 13

ผลการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 13

ในหลายประเทศทั่วโลกให้ความสำคัญกับทรัพยากรชีวภาพและตระหนักถึงภาวะที่ทรัยากรชีวภาพกำลังถูกคุกคาม จนบางชนิดอยู่ในสถานภาพที่สูญพันธุ์ไปแล้ว.....
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม และแหล่งศิลปกรรมสำคัญ

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม และแหล่งศิลปกรรมสำคัญ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณากำหนดนโยบายการอนุญาตก่อสร้างในบริเวณที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี และวัฒนธรรม รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ
ข้อเสนอการมีส่วนร่วมของประเทศในการลดก๊าซเรือนกระจกและการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ข้อเสนอการมีส่วนร่วมของประเทศในการลดก๊าซเรือนกระจกและการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเทศไทยได้มีส่วนร่วมกับนานาประเทศในการแก้ไขปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ.....
ขั้นตอนการเสนอขอขึ้นทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ำเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับชาติ ระดับนานาชาติ และระหว่างประเทศ (Ramsar Site)

ขั้นตอนการเสนอขอขึ้นทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ำเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับชาติ ระดับนานาชาติ และระหว่างประเทศ (Ramsar Site)

1. หน่วยงาน/องค์กร เจ้าของเรื่องพิจารณาทบทวน ปรับปรุง แก้ไข พร้อมดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในพื้นที่...
แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔*

แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔*

การจัดทำ ผลักดันและติดตามผลการดำเนินงานแผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2564 ประกอบด้วยขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้...
แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔

แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔

ในหลายประเทศทั่วโลกให้ความสำคัญกับทรัพยากรชีวภาพและตระหนักถึงภาวะที่ทรัยากรชีวภาพกำลังถูกคุกคาม จนบางชนิดอยู่ในสถานภาพที่สูญพันธุ์ไปแล้ว จนเกิดเป็นข้อตกลงร่วมกันภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ โดยวัตถุประสงค์หนึ่งมุ่งเน้นเพื่อการแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม.....
ผลการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 13

ผลการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 13

การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ ๑๓ เมื่อวันที่ ๒-๑๗ ธันวาคม ๒๐๑๖ ณ เมืองแคนคูน สหรัฐเม็กซิโก มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ ๘๐๐๐ คน จากทั่วโลก ซึ่งประเทศไทยมีผู้แทนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการต่างประเทศ...
ขั้นตอนการเสนอขอขึ้นทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ำเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับชาติ ระดับนานาชาติ และระหว่างประเทศ (Ramsar Site)

ขั้นตอนการเสนอขอขึ้นทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ำเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับชาติ ระดับนานาชาติ และระหว่างประเทศ (Ramsar Site)

ในหลายประเทศทั่วโลกให้ความสำคัญกับทรัพยากรชีวภาพและตระหนักถึงภาวะที่ทรัยากรชีวภาพกำลังถูกคุกคาม จนบางชนิดอยู่ในสถานภาพที่สูญพันธุ์ไปแล้ว จนเกิดเป็นข้อตกลงร่วมกันภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ โดยวัตถุประสงค์หนึ่งมุ่งเน้นเพื่อการแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม.....