กระบวนการขับเคลื่อนนโยบายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน

กระบวนการขับเคลื่อนนโยบายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน

การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ หรือ SEA เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจเชิงระบบในการจัดทำนโยบาย แผน และแผนงาน (Policy, Plan, and Program) ...
การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน

การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน

การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ หรือ SEA เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจเชิงระบบในการจัดทำนโยบาย แผน และแผนงาน (Policy, Plan, and Program) ...
เสวนา เรื่อง อนาคตสังคมไทยในการจัดการที่ดินและทรัพยากรในกระแสเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

เสวนา เรื่อง อนาคตสังคมไทยในการจัดการที่ดินและทรัพยากรในกระแสเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ความปลอดภัยทางชีวภาพ เป็นเรื่องที่กล่าวถึงการป้องกันที่เพียงพอในการเคลื่อนย้าย ดูแล และใช้ประโยชน์สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม (Genetically Modified Organisms – GMOs หรือ Living Modified Organisms – LMOs)...
ระบบสารสนเทศที่ดินและทรัพยากรดิน ระยะที่ ๑

ระบบสารสนเทศที่ดินและทรัพยากรดิน ระยะที่ ๑

ข้อมูลที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศไทยนั้น นอกจากจะอยู่ในรูปของสารสนเทศ (Information) โดยทั่วไปแล้ว ข้อมูลหลายส่วนยังอยู่ในรูปของข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) หรือข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์...
ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. .... ซึ่งเป็นกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ....
การบริหารจัดการที่ดิน : ผลประโยชน์ชาติ เรื่อง ที่ดิน

การบริหารจัดการที่ดิน : ผลประโยชน์ชาติ เรื่อง ที่ดิน

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่ดิน.....
การสร้างเครือข่ายอาสาสมัครนักวิจัยชุมชนในการบริหารจัดการลุ่มน้ำชั้นที่ 1

การสร้างเครือข่ายอาสาสมัครนักวิจัยชุมชนในการบริหารจัดการลุ่มน้ำชั้นที่ 1

แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่ลุ่มน้ำเป็นสิ่งสำคัญที่สนับสนุนให้การบริหารจัดการที่ดินเกิดประสิทธิภาพ...
การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์

การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์

คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ที่เกี่ยวข้อง...
การจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวีธี ดังนี้....
ร่าง นโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)

ร่าง นโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)

สำนักติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อมได้ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลสารสนเทศที่นับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการบริหารหน่วยงานในปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องดูแลรักษา