การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

ข้อมูลที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศไทยนั้น นอกจากจะอยู่ในรูปของสารสนเทศ (Information) โดยทั่วไปแล้ว ข้อมูลหลายส่วนยังอยู่ในรูปของข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) หรือข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์...
คู่มือการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

คู่มือการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ข้อมูลที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศไทยนั้น นอกจากจะอยู่ในรูปของสารสนเทศ (Information) โดยทั่วไปแล้ว ข้อมูลหลายส่วนยังอยู่ในรูปของข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) หรือข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์...
คู่มือการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กอง/กลุ่มอิสระ

คู่มือการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กอง/กลุ่มอิสระ

ข้อมูลที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศไทยนั้น นอกจากจะอยู่ในรูปของสารสนเทศ (Information) โดยทั่วไปแล้ว ข้อมูลหลายส่วนยังอยู่ในรูปของข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) หรือข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์...
คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา ๔๔) ประจำปี

คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา ๔๔) ประจำปี

ข้อมูลที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศไทยนั้น นอกจากจะอยู่ในรูปของสารสนเทศ (Information) โดยทั่วไปแล้ว ข้อมูลหลายส่วนยังอยู่ในรูปของข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) หรือข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์...
คู่มือการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ

คู่มือการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ

ข้อมูลที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศไทยนั้น นอกจากจะอยู่ในรูปของสารสนเทศ (Information) โดยทั่วไปแล้ว ข้อมูลหลายส่วนยังอยู่ในรูปของข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) หรือข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์...
การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

ข้อมูลที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศไทยนั้น นอกจากจะอยู่ในรูปของสารสนเทศ (Information) โดยทั่วไปแล้ว ข้อมูลหลายส่วนยังอยู่ในรูปของข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) หรือข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์...
CSR กับหน่วยงานภาครัฐ

CSR กับหน่วยงานภาครัฐ

ความปลอดภัยทางชีวภาพ เป็นเรื่องที่กล่าวถึงการป้องกันที่เพียงพอในการเคลื่อนย้าย ดูแล และใช้ประโยชน์สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม (Genetically Modified Organisms – GMOs หรือ Living Modified Organisms – LMOs)...
แนวทางการวิเคราะห์เพื่อการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

แนวทางการวิเคราะห์เพื่อการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

ข้อมูลที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศไทยนั้น นอกจากจะอยู่ในรูปของสารสนเทศ (Information) โดยทั่วไปแล้ว ข้อมูลหลายส่วนยังอยู่ในรูปของข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) หรือข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์...
กลไกและระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐ

กลไกและระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐ

ข้อมูลที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศไทยนั้น นอกจากจะอยู่ในรูปของสารสนเทศ (Information) โดยทั่วไปแล้ว ข้อมูลหลายส่วนยังอยู่ในรูปของข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) หรือข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์...
กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ

กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ

ข้อมูลที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศไทยนั้น นอกจากจะอยู่ในรูปของสารสนเทศ (Information) โดยทั่วไปแล้ว ข้อมูลหลายส่วนยังอยู่ในรูปของข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) หรือข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์...