การจัดการความรู้ด้านการติดตามตรวจสอบ โครงการประเภทท่อส่งก๊าชธรรมชาติ

การจัดการความรู้ด้านการติดตามตรวจสอบ โครงการประเภทท่อส่งก๊าชธรรมชาติ

การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ หรือ SEA เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจเชิงระบบในการจัดทำนโยบาย แผน และแผนงาน (Policy, Plan, and Program) ...
ขั้นตอนการดำเนินการร้องเรียน

ขั้นตอนการดำเนินการร้องเรียน

การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ หรือ SEA เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจเชิงระบบในการจัดทำนโยบาย แผน และแผนงาน (Policy, Plan, and Program) ...
กระบวนการการตอบข้อหารือ และการให้ความเห็นทางวิชาการด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

กระบวนการการตอบข้อหารือ และการให้ความเห็นทางวิชาการด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ หรือ SEA เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจเชิงระบบในการจัดทำนโยบาย แผน และแผนงาน (Policy, Plan, and Program) ...
การใช้งานโมบายแอปพลิเคชั่น “Smart EIA”

การใช้งานโมบายแอปพลิเคชั่น “Smart EIA”

กลุ่มงานวิชาการและฐานข้อมูล/กพส. กำลังพัฒนาและปรับปรุงโมบายแอปพลิเคชั่น “Smart EIA” ..
การขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้ปรับปรุงคู่มือการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม..
เส้นทาง EIA ของประเทศไทย

เส้นทาง EIA ของประเทศไทย

เป็นการเล่าประวัติความเป็นมาของระบบ EIA ของประเทศไทย และเหตุการณ์สำคัญ ๆ ต่าง ๆ อาทิเช่น..
ขั้นตอนการดำเนินงานในการพิจารณาทบทวนประเภทและขนาดของโครงการที่ต้องจัดทำรายงาน EIA : กรณีโครงการลำดับที่ ๓ ระบบขนส่งปิโตรเลียมและน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อ

ขั้นตอนการดำเนินงานในการพิจารณาทบทวนประเภทและขนาดของโครงการที่ต้องจัดทำรายงาน EIA : กรณีโครงการลำดับที่ ๓ ระบบขนส่งปิโตรเลียมและน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อ

ปัจจุบันมีจำนวนประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการที่ต้องจัดทำรายงาน EIA จำนวน ๓๕ ประเภท และเพื่อให้การกำหนดประเภทและขนาดมีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป สผ. จึงได้พิจารณาทบทวนประเภทและขนาด ซึ่งมีขั้นตอนหลัก ๖ ขั้นตอน ดังนี้..
กระบวนการการตอบข้อหารือ และการให้ความเห็นทางวิชาการด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

กระบวนการการตอบข้อหารือ และการให้ความเห็นทางวิชาการด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สำนักติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อมได้ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลสารสนเทศที่นับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการบริหารหน่วยงานในปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องดูแลรักษา
การกระจายภารกิจการพิจารณารายงาน EIA

การกระจายภารกิจการพิจารณารายงาน EIA

สำนักติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อมได้ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลสารสนเทศที่นับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการบริหารหน่วยงานในปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องดูแลรักษา
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการขออนุญาตนิติบุคคลผู้มีสิทธิทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลนิติบุคคล

คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการขออนุญาตนิติบุคคลผู้มีสิทธิทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลนิติบุคคล

สำนักติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อมได้ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลสารสนเทศที่นับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการบริหารหน่วยงานในปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องดูแลรักษา