กระบวนการนโยบายและแผน ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน

กระบวนการนโยบายและแผน ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน

การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ หรือ SEA เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจเชิงระบบในการจัดทำนโยบาย แผน และแผนงาน (Policy, Plan, and Program) ...