การจัดทำบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การจัดทำบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ หรือ SEA เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจเชิงระบบในการจัดทำนโยบาย แผน และแผนงาน (Policy, Plan, and Program) ...
การใช้งาน Cloud Storage

การใช้งาน Cloud Storage

การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ หรือ SEA เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจเชิงระบบในการจัดทำนโยบาย แผน และแผนงาน (Policy, Plan, and Program) ...
การนับและการเขียนแบบวันลาป่วย ลากิจ และลาพักผ่อน

การนับและการเขียนแบบวันลาป่วย ลากิจ และลาพักผ่อน

การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ หรือ SEA เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจเชิงระบบในการจัดทำนโยบาย แผน และแผนงาน (Policy, Plan, and Program) ...
การดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

การดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ หรือ SEA เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจเชิงระบบในการจัดทำนโยบาย แผน และแผนงาน (Policy, Plan, and Program) ...
การประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 ของ กระทรวงคมนาคม

การประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 ของ กระทรวงคมนาคม

การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ หรือ SEA เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจเชิงระบบในการจัดทำนโยบาย แผน และแผนงาน (Policy, Plan, and Program) ...
ปัจจัยที่มีผลต่อการติดตามประเมินผลของหน่วยงาน ในการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

ปัจจัยที่มีผลต่อการติดตามประเมินผลของหน่วยงาน ในการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ หรือ SEA เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจเชิงระบบในการจัดทำนโยบาย แผน และแผนงาน (Policy, Plan, and Program) ...
การประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจ

การประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจ

ความปลอดภัยทางชีวภาพ เป็นเรื่องที่กล่าวถึงการป้องกันที่เพียงพอในการเคลื่อนย้าย ดูแล และใช้ประโยชน์สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม (Genetically Modified Organisms – GMOs หรือ Living Modified Organisms – LMOs)...
การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ความปลอดภัยทางชีวภาพ เป็นเรื่องที่กล่าวถึงการป้องกันที่เพียงพอในการเคลื่อนย้าย ดูแล และใช้ประโยชน์สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม (Genetically Modified Organisms – GMOs หรือ Living Modified Organisms – LMOs)...
คู่มือปฏิบัติงานแก้ไขระบบสารสนเทศ

คู่มือปฏิบัติงานแก้ไขระบบสารสนเทศ

สำนักติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อมได้ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลสารสนเทศที่นับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการบริหารหน่วยงานในปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องดูแลรักษา