การกำหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเก่าแม่ฮ่องสอน

การกำหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเก่าแม่ฮ่องสอน

สาระสำคัญในการศึกษาและกำหนด (ร่าง)ขอบเขตพื้นที่เมืองเก่าแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วยการศึกษาข้อมูล ดังนี้...
ความรู้ด้านการอนุรักษ์ พัฒนา และบริหารจัดการเมืองเก่า

ความรู้ด้านการอนุรักษ์ พัฒนา และบริหารจัดการเมืองเก่า

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ สำนักงานฯ ดำเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า...
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ หรือ SEA เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจเชิงระบบในการจัดทำนโยบาย แผน และแผนงาน (Policy, Plan, and Program) ...
ภาคีเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

ภาคีเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ หรือ SEA เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจเชิงระบบในการจัดทำนโยบาย แผน และแผนงาน (Policy, Plan, and Program) ...
โครงการกำหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า: เมืองเก่าเชียงราย เมืองเก่าบุรีรัมย์ เมืองเก่าระยอง เมืองเก่าสุพรรณบุรี และเมืองเก่าตะกั่วป่า

โครงการกำหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า: เมืองเก่าเชียงราย เมืองเก่าบุรีรัมย์ เมืองเก่าระยอง เมืองเก่าสุพรรณบุรี และเมืองเก่าตะกั่วป่า

การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ หรือ SEA เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจเชิงระบบในการจัดทำนโยบาย แผน และแผนงาน (Policy, Plan, and Program) ...
โครงการติดตามแหล่งมรดกโลกที่ขึ้นทะเบียนหรือแหล่งที่อยู่ระหว่างเตรียมการนำเสนอเป็นแห่งมรดกโลก พื้นที่นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา (รายงานความคืบหน้า)

โครงการติดตามแหล่งมรดกโลกที่ขึ้นทะเบียนหรือแหล่งที่อยู่ระหว่างเตรียมการนำเสนอเป็นแห่งมรดกโลก พื้นที่นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา (รายงานความคืบหน้า)

การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ หรือ SEA เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจเชิงระบบในการจัดทำนโยบาย แผน และแผนงาน (Policy, Plan, and Program) ...
มาตรฐานด้านการสนับสนุนการให้บริการ เรื่อง ข้อตกลงการให้บริการเงินอุดหนุนหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น (Service Level Agreement: SLA)

มาตรฐานด้านการสนับสนุนการให้บริการ เรื่อง ข้อตกลงการให้บริการเงินอุดหนุนหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น (Service Level Agreement: SLA)

การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ หรือ SEA เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจเชิงระบบในการจัดทำนโยบาย แผน และแผนงาน (Policy, Plan, and Program) ...
กระบวนการจัดทำแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมเพื่อลดผลกระทบด้านภูมิทัศน์

กระบวนการจัดทำแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมเพื่อลดผลกระทบด้านภูมิทัศน์

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณากำหนดนโยบายการอนุญาตก่อสร้างในบริเวณที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี และวัฒนธรรม รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ
“ท่าอุเทน” ย่านชุมชนเก่าริมโขงฝันที่มีจริง

“ท่าอุเทน” ย่านชุมชนเก่าริมโขงฝันที่มีจริง

การถ่ายทอดจากประสบการณ์การทำงานร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น และชุมชน ..
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทยเป็นแผนงานที่บูรณาการนโยบายและแผนการดำเนินงาน....