การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ หรือ SEA เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจเชิงระบบในการจัดทำนโยบาย แผน และแผนงาน (Policy, Plan, and Program) ...
การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีของส่วนราชการ

การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีของส่วนราชการ

แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทยเป็นแผนงานที่บูรณาการนโยบายและแผนการดำเนินงาน....
คณะอนุกรรมการสามัญประจํากรม (อ.ก.พ. กรม)

คณะอนุกรรมการสามัญประจํากรม (อ.ก.พ. กรม)

แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทยเป็นแผนงานที่บูรณาการนโยบายและแผนการดำเนินงาน....