Viewing 1 reply thread

 • Author
  • #4043

   Anonymous
   Inactive

   การเบิกจ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม มีขั้นตอนอย่างไร

  • #4061

   ONEP KM Team
   Member

   เมื่อโครงการได้รับอนุมัติเงินสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมแล้ว มีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้ (Download คู่มือการประสานการดำเนินงานฯ)
   1) แจ้งมติคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
   และสิ่งแวดล้อม แจ้งมติคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ให้ บมจ. ธนาคารกรุงไทย และโครงการทราบ
   2) จัดทำสัญญากู้ยืมเงิน
   : บมจ. ธนาคารกรุงไทย จัดท าสัญญากู้ยืมเงินกับผู้กู้ภายใน 15 วันทำการ นับแต่วันที่
   ได้รับแจ้งจากสำนักงานฯ และส่งสำเนาสัญญาให้กรมบัญชีกลางและสำนักงานทราบด้วย
   3) เปิดบัญชีธนาคาร : บมจ.ธนาคารกรุงไทยเปิดบัญชีชื่อบัญชี “กองทุนสิ่งแวดล้อม (บมจ.
   ธนาคารกรุงไทย)” และแจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากให้กรมบัญชีกลาง (ผู้จัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม) ทราบ
   4) บมจ.ธนาคารกรุงไทย จัดทำแผนการเบิกจ่ายเงินกู้และแผนการใช้คืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ย
   และสำเนาให้สำนักงานทราบ
   5) การเบิกจ่ายเงิน : บมจ.ธนาคารกรุงไทย ยื่นคำขอเบิกเงินต่อกรมบัญชีกลางก่อนที่จะถึง
   กำหนดการจ่ายเงินอย่างน้อย 10 วันทำการ และส่งให้สำนักงานทราบด้วย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
    มติคณะกรรมการพร้อมรายละเอียดโครงการ
    แผนการใช้จ่ายเงิน
    แผนการส่งเงินคืนกองทุน
    เอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด
   6) การโอนเงินจากกรมบัญชีกลาง : กรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้าบัญชี“กองทุนสิ่งแวดล้อม
   (บมจ.ธนาคารกรุงไทย)” ก่อนวันครบกำหนดจ่ายเงินแต่ละงวดตามแผนการใช้เงินไม่เกินสามวันทำการ โดย
   บมจ.ธนาคารกรุงไทย (ผู้จัดการกองทุน) จะโอนเงินที่ได้รับมาจากกรมบัญชีกลางให้ผู้กู้ในวันครบกำหนดการ
   จ่ายเงินแต่ละงวด
   7) การชำระคืนเงินกู้ : บมจ.ธนาคารกรุงไทย นำเงินที่ต้องชำระคืนส่งคืนกองทุนที่
   กรมบัญชีกลาง ภายในสองวันทำการนับจากวันที่ครบกำหนดชำระเงินตามสัญญา
   8) การรายงานผล : บมจ.ธนาคารกรุงไทย จัดทำรายงานการรับจ่ายเงินส่งกรมบัญชีกลาง
   เป็นรายไตรมาสตามปีงบประมาณ จนกว่าจะส่งคืนเงินกองทุนเสร็จสิ้น และสำเนาให้สำนักงานทราบด้วย การ
   รายงานรับจ่ายเงินข้างต้น ให้ผู้จัดการกองทุน จัดทำรายงานสถานะหนี้เสนอคณะกรรมการเพื่อทราบเป็นราย
   ไตรมาส
   9) การดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ : ให้ผู้จัดการกองทุน (บมจ.ธนาคารกรุงไทย) ปิดบัญชี
   เงินฝากธนาคาร และส่งเงินคงเหลือพร้อมดอกผลทั้งหมด ให้กองทุนภายใน 15 วันนับจากวันสิ้นสุดโครงการ

Viewing 1 reply thread

You must be logged in to reply to this topic.