This topic contains 1 reply, has 2 voices, and was last updated by ONEP KM Team ONEP KM Team 4 months, 1 week ago.


 • Author
 • #3969

  คำสั่งให้ระงับการใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืด ส่งผลให้ผู้เพาะเลี้ยงกุ้งขาว (แวนนาไม) ในพื้นที่น้ำจืดจะต้องเลิกเลี้ยงเมื่อไหร่

 • #3982
  ONEP KM Team
  ONEP KM Team
  Keymaster

  คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 6/2553 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2553 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 128 ตอนพิเศษ 14 ง เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554 ดังนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดจะต้องดำเนินการออกคำสั่งตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เพื่อระงับการใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืดภายในเขตจังหวัด และส่งลงในราชกิจจานุเบกษาโดยมิชักช้า ดังนั้น คำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดจะมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ลงประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา และเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจะต้องดำเนินการเก็บเกี่ยวผลผลิตให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 120 วัน


You must be logged in to reply to this topic.