กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงานด้านการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับการจัดการความรู้ให้แก่บุคลากร สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


 

สผ. โดยกตป. ได้จัดการอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงานด้านการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับการจัดการความรู้ให้แก่บุคลากร สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม 2562 ณ จังหวัดระยอง และชลบุรี โดยมีกิจกรรมภายในโครงการประกอบด้วย การศึกษาดูงาน ณ บริษัท พีทีที โกบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) จังหวัดระยอง และการอบรม เรื่อง กระบวนการจัดการองค์ความรู้ และการจัดทำองค์ความรู้ความรู้โดยวิทยากรจากศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก กรมพัฒนาชุมชน จำนวน 4 ท่าน ณ โรงแรม ที พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมี คณะทำงานจัดการความรู้ สผ. และทีมงานจัดการความรู้ สผ. เข้าร่วมการอบรม และศึกษาดูงาน จำนวน 43 คน

วัตถุประสงค์

เพื่อให้บุคลากรด้านการจัดการความรู้ สผ. มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดการความรู้ และเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการจัดการความรู้ระหว่างกัน สามารถจัดทำองค์ความรู้สำคัญของกองและกลุ่มอิสระ ที่สนองต่อยุทธศาสตร์ สผ. อย่างน้อย กองและกลุ่มละ 1 องค์ความรู้ เพื่อจัดเก็บในระบบฐานข้อมูล รวมทั้งได้แลกเปลี่ยน และเสริมสร้างประสบการณ์กับหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศด้านการจัดการความรู้ และนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการความรู้ของ สผ. ต่อไป ในการอบรมเรื่อง กระบวนการจัดการองค์ความรู้ และการจัดทำองค์ความรู้ความรู้วิทยากรได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการองค์ความรู้ เครื่องมือ และเทคนิคต่างๆ ที่ใช้ในการจัดการองค์ความรู้ รวมทั้งยกตัวอย่างองค์ความรู้และวิธีบริหารจัดการองค์ความรู้ของกรมพัฒนาชุมชน และมีการแบ่งกลุ่มย่อย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมเสนอองค์ความรู้คนละ 1 องค์ความรู้ และคัดเลือกองค์ความรู้เด่น 5 องค์ความรู้มานำเสนอ ได้แก่ 1) การนำข้อมูลจากบัตรประชาชนมาใส่ใน MS WORD โดย นายชาญวิทย์ ทองสัมฤทธิ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ กตป. 2) แนวทางการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดย นางสาวชิตวรรณ นนทกนก นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กยผ. 3) การจัดทำภาพประกอบสื่อ และงาน โดย นางสาวดาลัด เส้นทอง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กลช. 4) เวลาในการแจ้งสิทธิปรับเงินตามสัญญาจ้าง โดยนายสุรเดช ด่านศิริ และ 5) เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม ซึ่งทำให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำองค์ความรู้ และสามารถนำไปต่อยอดในการคัดเลือกองค์ความที่สำคัญของ กองและกลุ่มอิสระ ที่สนองต่อยุทธศาสตร์ สผ. ต่อไป

ภาพกิจกรรม