ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการประกวดชื่อ Mascot สผ.

ผมชื่อ

“ต้นแผน” คร้าบ !!!

Blog องค์ความรู้

คำถามที่พบบ่อย

ท่านคิดว่า องค์ความรู้ของ สผ. ที่สำคัญคือเรื่องใด?

Toggle content goes here, click edit button to change this text.Toggle content goes here, click edit button to change this text.Toggle content goes here, click edit button to change this text.Tog

ท่านคิดว่า องค์ความรู้ของ สผ. ที่สำคัญคือเรื่องใด?

Toggle content goes here, click edit button to change this text.Toggle content goes here, click edit button to change this text.Toggle content goes here, click edit button to change this text.Toggle content

ท่านคิดว่า องค์ความรู้ของ สผ. ที่สำคัญคือเรื่องใด?

Toggle content goes here, click edit button to change this text.Toggle content goes here, click edit button to change this text.Toggle content goes here, click edit button to change this text.Toggle content goes here,

KM IN ACTION

การอบรมเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงานด้านการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับการจัดการความรู้ให้แก่บุคลากร สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สผ. โดยกตป. ได้จัดการอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงานด้านการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับการจัดการความรู้ให้แก่บุคลากร สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม 2562 ณ จังหวัดระยอง และชลบุรี โดยมีกิจกรรมภายในโครงการประกอบด้วย การศึกษาดูงาน ณ บริษัท พีทีที โกบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) จังหวัดระยอง และการอบรม เรื่อง กระบวนการจัดการองค์ความรู้ และการจัดทำองค์ความรู้ความรู้โดยวิทยากรจากศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก กรมพัฒนาชุมชน จำนวน 4 ท่าน ณ โรงแรม ที พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมี คณะทำงานจัดการความรู้ สผ. และทีมงานจัดการความรู้ สผ. เข้าร่วมการอบรม และศึกษาดูงาน จำนวน 43 คน