ข่าวประชาสัมพันธ์

คำถามที่พบบ่อย

ท่านคิดว่า องค์ความรู้ของ สผ. ที่สำคัญคือเรื่องใด?

Toggle content goes here, click edit button to change this text.Toggle content goes here, click edit button to change this text.Toggle content goes here, click edit button to change this text.Tog

ท่านคิดว่า องค์ความรู้ของ สผ. ที่สำคัญคือเรื่องใด?

Toggle content goes here, click edit button to change this text.Toggle content goes here, click edit button to change this text.Toggle content goes here, click edit button to change this text.Toggle content

ท่านคิดว่า องค์ความรู้ของ สผ. ที่สำคัญคือเรื่องใด?

Toggle content goes here, click edit button to change this text.Toggle content goes here, click edit button to change this text.Toggle content goes here, click edit button to change this text.Toggle content goes here,

KM IN ACTION

การจัดทำ Critical Knowledge ของ สผ.

สำนักติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม สผ. ได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการองค์ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขึ้น เพื่อให้ สผ. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการจัดหา จัดเก็บ สร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ ซึ่งจะทำให้ให้การจัดการความรู้ประสบความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้การแลกเปลี่ยนความรู้สามารถทำได้ง่ายและทันสมัย ผ่าน Web Application จากการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ สผ. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่  ๙ มีนาคม ๒๕๖๐  ได้พิจารณาเห็นว่า ในการรวบรวมองค์ความรู้ ของ สผ. ควรเริ่มต้นจากองค์ความรู้ที่จำเป็น (Critical Knowledge)  ที่ทำให้บรรลุเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของ สผ. โดยมีมติให้มีกิจกรรมระดมความคิดเห็นในระดับผู้บริหาร และระดับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อจัดทำองค์ความรู้ที่จำเป็น (Critical Knowledge) ของ สผ.