กิจกรรม : การจัดทำ Critical Knowledge ของ สผ.

ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ สผ. ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560

 • ที่ประชุมได้มีมติให้มีการจัดประชุมผู้บริหาร เพื่อหา Critical Knowledge เพื่อใช้ในการทำ Knowledge Mapping ที่สามารถตอบยุทธศาสตร์ของ สผ.
 • เอกสารรายงานการประชุม

ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนาฐานข้อมูลองค์ความรู้

 • ที่ประชุมได้มีมติ กำหนดหัวข้อ Critical Knowledge 5 เรื่องดังนี้
  • การจัดทำแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การขับเคลื่อน และการติดตามแผนฯ ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
  • ระบบการประเมินการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
  • กองทุนสิ่งแวดล้อม
  • การแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติด้านการบริหารจัดการที่ดิน
  • การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำองค์ความรู้ที่จำเป็น (Critical Knowledge) สผ.

 • การฝึกอบรม เทคนิคการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล คลิกดูรายละเอียด
 • การฝึกอบรม เทคนิคการตั้งคำถามเพื่อบันทึกองค์ความรู้ คลิกดูรายละเอียด
 • ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำองค์ความรู้ที่จำเป็น (Critical Knowledge) สผ. ได้คู่มือการปฏิบัติงาน 5 เรื่องดังนี้

ภาพกิจกรรม