การติดตาม ประเมินผล
จัดทำแผนปฏิบัติการ
จัดทำยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน
การสร้างกลไก
การวิเคราะห์นโยบายรัฐบาล

การติดตาม ประเมินผล

เหตุผลในการปฏิบัติ

เพื่อติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามทิศทางเดียวกับมาตรการที่กำหนด

เทคนิคในการปฏิบัติ

 1. การติดตามตรวจสอบในพื้นที่
 2. การติดตามผ่านกลไก เช่น คณะกรรมการ คณะทำงานในพื้นที่

เทคนิค Policy Tracking

อุปกรณ์ เครื่องมือ องค์ความรู้

 • GAP Analysis

วิธีการติดตามผลภายหลัง

รายงานผลการดำเนินงานผ่าน ครม. คณะกรรมการ คณะทำงาน และผู้บริหาร

จัดทำแผนปฏิบัติการ

เหตุผลในการปฏิบัติ

เพื่อกำหนดแผนงาน โครงการ งบประมาณ เป้าหมายและผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน

เทคนิคในการปฏิบัติ

 1. จัดทำแผนงาน โครงการที่สอดคล้องในแต่ละยุทธศาสตร์
 2. จัดลำดับความสำคัญของแผนงาน โครงการ
 3. จัดสรรงบประมาณ
 4. การถ่ายทอดแผนสู่หน่วยงานปฏิบัติในพื้นที่

เทคนิค การจัดการเชิงพื้นที่ PDCA การประชาสัมพันธ์ การเจรจาต่อรอง

อุปกรณ์ เครื่องมือ องค์ความรู้

 • การจัดทำงบประมาณ
 • การจัดทำแผนงาน โครงการเชิงบูรณาการ
 • การจัดการเชิงพื้นที่ Area Based Management

วิธีการติดตามผลภายหลัง

แผนปฏิบัติการได้รับอนุมัติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปดำเนินการ

จัดทำยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน

เหตุผลในการปฏิบัติ

เพื่อกำหนดกรอบ และแนวทางการแก้ไขปัญหาให้เกิดความชัดเจนและสามารถตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล

เทคนิคในการปฏิบัติ

 1. จัดทำร่างนโยบายและแผน ผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วม
 2. การนำเสนอ คทช. พิจารณาให้ความเห็นชอบ

เทคนิค SWOT TOWs Balance Scorecard การจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ Strategic Map การจัดทำนโยบายสาธารณะ

อุปกรณ์ เครื่องมือ องค์ความรู้

 • Balance Scorecard
 • การจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ Strategic Map

วิธีการติดตามผลภายหลัง

ยุทธศาสตร์ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ อนุกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การสร้างกลไก

เหตุผลในการปฏิบัติ

เพื่อวางระบบการขับเคลื่อนการดำเนินงาน องค์ประกอบ อำนาจหน้าที่ กำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน

เทคนิคในการปฏิบัติ

 1. การแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ
 2. การออกกฎ ระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง หรือแนวทางการปฏิบัติงาน เทคนิค การบริหารจัดการ

อุปกรณ์ เครื่องมือ องค์ความรู้

 • การบริหารจัดการ
 • ระบบบริหารราชการแผ่นดิน

วิธีการติดตามผลภายหลัง

คำสั่ง กฎ ระเบียบมีผลในการบังคับใช้

การวิเคราะห์นโยบายรัฐบาล

เหตุผลในการปฏิบัติ

เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล ข้อเท็จจริง สภาพปัญหาสถานการณ์ด้านการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินในปัจจุบัน ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ และเป็นข้อมูลพื้นฐานในการดำเนินการด้านการบริหารจัดการที่ดิน

เทคนิคในการปฏิบัติ

เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล ข้อเท็จจริง สภาพปัญหาสถานการณ์ด้านการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินในปัจจุบัน ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ และเป็นข้อมูลพื้นฐานในการดำเนินการด้านการบริหารจัดการที่ดิน

อุปกรณ์ เครื่องมือ องค์ความรู้

เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล ข้อเท็จจริง สภาพปัญหาสถานการณ์ด้านการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินในปัจจุบัน ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ และเป็นข้อมูลพื้นฐานในการดำเนินการด้านการบริหารจัดการที่ดิน

วิธีการติดตามผลภายหลัง

เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล ข้อเท็จจริง สภาพปัญหาสถานการณ์ด้านการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินในปัจจุบัน ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ และเป็นข้อมูลพื้นฐานในการดำเนินการด้านการบริหารจัดการที่ดิน

ข้อควรพึงระวัง

 1. การแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติจะต้องคำนึง กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
 2. การทำงานคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม สร้างความเป็นธรรม ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
 3. การดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอาจจะต้องมีการปรับปรุง แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับสถานการณ์นั้นๆ