การประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 ของ กระทรวงคมนาคม

การประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 ของ กระทรวงคมนาคม

การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ หรือ SEA เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจเชิงระบบในการจัดทำนโยบาย แผน และแผนงาน (Policy, Plan, and Program) ...
ปัจจัยที่มีผลต่อการติดตามประเมินผลของหน่วยงาน ในการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

ปัจจัยที่มีผลต่อการติดตามประเมินผลของหน่วยงาน ในการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ หรือ SEA เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจเชิงระบบในการจัดทำนโยบาย แผน และแผนงาน (Policy, Plan, and Program) ...
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนของประเทศไทย

การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนของประเทศไทย

การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ หรือ SEA เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจเชิงระบบในการจัดทำนโยบาย แผน และแผนงาน (Policy, Plan, and Program) ...
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔

แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทยเป็นแผนงานที่บูรณาการนโยบายและแผนการดำเนินงาน....
คู่มือการจัดทำแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔

คู่มือการจัดทำแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔

แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทยเป็นแผนงานที่บูรณาการนโยบายและแผนการดำเนินงาน....
แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558-2593

แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558-2593

แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทยเป็นแผนงานที่บูรณาการนโยบายและแผนการดำเนินงาน....
แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558-2593

แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558-2593

แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทยเป็นแผนงานที่บูรณาการนโยบายและแผนการดำเนินงาน ...
แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔

แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔

ในหลายประเทศทั่วโลกให้ความสำคัญกับทรัพยากรชีวภาพและตระหนักถึงภาวะที่ทรัยากรชีวภาพกำลังถูกคุกคาม จนบางชนิดอยู่ในสถานภาพที่สูญพันธุ์ไปแล้ว จนเกิดเป็นข้อตกลงร่วมกันภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ โดยวัตถุประสงค์หนึ่งมุ่งเน้นเพื่อการแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม.....
กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ

กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ

ข้อมูลที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศไทยนั้น นอกจากจะอยู่ในรูปของสารสนเทศ (Information) โดยทั่วไปแล้ว ข้อมูลหลายส่วนยังอยู่ในรูปของข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) หรือข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์...